• DESTEK
  FORMU

  Ürünlerimiz | Ata Brokerlik
  Ürünlerimizle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
 • İNSAN
  KAYNAKLARI

  Bizimle birlikte iş birliği yapmak için lütfen başvuru formumuzu doldurunuz.
 • BİREYSEL
  ÜRÜNLERİMİZ

  Bireysel Ürünlerimiz | Ata Brokerlik
  Ata Brokerlik olarak mevcut bireysel ürünlerimizi inceleyebilirsiniz.
 • KURUMSAL
  ÜRÜNLERİMİZ

  Kurumsal Ürünlerimiz | Ata Brokerlik
  Ata Brokerlik olarak mevcut kurumsal ürünlerimizi inceleyebilirsiniz.

Anlaşmalı Sigorta Şirketleri

Ata Brokerlik Tecrübesi

Havacılık Sigortaları Havayolu şirketlerinin veya şahısların sahibi olduğu uçak ve helikopterler ile gerek uçuş , gerekse yerde hareket veya park halindeyken meydana gelebilecek her türlü kaza, hasar ve ziyanlar için gerekli olan sigorta türüdür.
Havacılık Sigortasını 3 ana başlık altında toplayabiliriz.
    • Hava Araçları Gövde Sigortası
    • Hava Araçları Sorumluluk Sigortası
    • Hava Araçları Ferdi Kaza Sigortası

Sanat Eserleri Sigortası
Sanat eserleri sigortası stratejisi, sanat eserlerinin kendine özgü özellikleri esas alınarak ve sağlanan koruma ile ilgili belirli gerekliliklere dayanılarak hazırlanmıştır.Sanat eserinin tahmini ticari değerinin yüklenici ile beraber müşterek onay vermek suretiyle sanat tarihi konusunda uzman bir bilirkişinin yapacağı inceleme sonucu hesaplanır.Mutabakatlı Değer adı verilen bu prosedür yükleniciye , hasar durumunda tam teminat verilmesini ve taraflar arasında yapılan geri ödeme anlaşmasının ivedilikle ve kolayca gerçekleştirilmesini sağlar.

Hasar durumunda , sigorta teminatı eserin restorayonundan ve ayrıca aynı eserin tam ziya durumunda maruz kaldığı Değer Kaybı yüzünden gerçekleşen giderlerin de göz önünde bulundurulduğu bir geri ödeme hesaplama fomülü sunar.

Müşteriler ,tam bir sigorta teminatından ve özel hasar yönetiminden ve ayrıca sanat eserlerinin korunması ve restorayonu ile ilgili ek danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilir.Riskin en aza indirilmesini amaçlayan riskin önlenmesine yönelik hizmetler de teklifimizde yer alan özel unsurlardan bir kaçıdır.

İnşaat ve Mühendislik Sigortası
Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.Poliçede gösterilen sigorta bedelinin (var ise gümrük, vergi, resim ve harçları ile nakliye ve işçilik masrafları dahil) proje bitiminde ulaşılacak nihai proje değerine eşit olması esastır.

Sigorta bedeli, ihale konusu işler için her yıl (var ise o ana kadar yapılmış keşif artışları da dahil olmak kaydı ile) ilgili cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleşme bedelinden aşağı olamaz.Ayrıca sigorta yapılmış ise, inşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapıların sigorta bedelleri cari piyasa değerlerinden aşağı olamaz.

Sigorta vadesi içinde yapılacak her türlü değer artışlarının sigortalı sayılabilmesi için sigortacının yazılı muvafakati şarttır. Sigorta bedelindeki artışla orantılı olarak prim ayarlaması yapılır. Değer artışlarının sigortacı tarafından kabul edilmemesi halinde bu sigortaya ilk tehlike sigortası hükümleri uygulanır.

Enerji Sigortaları
Operasyonel Dönem Sigortaları , projesi tamamlanmış yatırımların işletmeye alınması ile birlikte tüm riskleri kapsayan geniş teminatları ve 250 Milyon USD’lik PML (Öngörülebilen azami hasar) kapasitesi ile avantajlar sunmaktadır. Sigorta sektöründe eşsiz olan bu kapasitemiz Deprem ve Terörizm teminatları için geçerli olmayıp, bu teminatlar ayrıca değerlendirilmektedir.
Hedef Sektörler
    • Petrokimya (Rafineriler, Akaryakıt Dolum Tesisleri)
    • Elektrik Üretim Tesisleri (Kombine Çevrim Santralleri, Termik Santraller)
        - Kimya Sanayii (Boya Fabrikaları, İlaç Fabrikaları, Kimya Fabrikaları)
        - Madencilik
        - Türk müteahhitlerinin yurtdışı üstyapı inşaat projeleri

Finansal Sigortalar
Bu geniş ürün grubunda şirketler, müdürler, personel ve yönetim kurulu üyeleri için bir çok finansal sorumluluk karşısında koruma altına alınır.
    • Mesleki Sorumluluk ve Yönetici Sorumluluk Sigortalarında büyük portföy yönetimi
    • Adam Kaçırma ve Fidye, CyberEdge Veri Koruma poliçeleri gibi öncü sigorta ürünlerine sahip olma
    • Büyük-orta-küçük pek çok işletmeye yüksek kapasite sağlama imkanı
    • Hasar Ödeme ve Süreç Yönetim Deneyimi

Nakliyat Sigortası
Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar karşılanmamaktadır.

Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılmakta, sürekli sevkıyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır.

Emtia nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli davranmak ve naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca, taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerden farklı olmaması gerekir.

Mal Varlığı(Kıymet) Sigortaları
Kıymetli maden, evrak, para ve benzer şeylerin taşınmaları sırasında söz konusu olabilecek tehlikelere karşı teminat sağlamaktadır.

Kıymet nakliyat sigortasında, para ve değerli kâğıtlar, olağan taşıma koşullarına uygun olarak, kişi beraberinde veya taşıyıcı araçta sorumlu kişiye teslim edilmiş olmalıdır. Teminat, sigorta konusu kıymetlerin nakliyatçılara iletilmesinden alıcıya teslimine kadar geçecek süre içinde oluşacak ziya ve hasarları kıymet nakliyat poliçesi genel şartları çerçevesinde ve silahlı gasp ve soygun rizikosu da dahil olmak üzere karşılar. Kıymet nakliyat sigortası, kıymetlerin nominal değeri üzerinden ve sefer esasına göre yapılır.